bip bip

Artykuł archiwalny

print

2019-07-10 13:33:47

Konkurs na kandydatów na członków pozaetatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.


Konkurs na kandydatów na członków pozaetatowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Ciechanowie

ogłasza konkurs na kandydatów na członków pozaetatowych

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowych członków Kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

  1. Posiadanie obywatelstaw polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych.
  2. Posiadanie wykształcenia wyższego.
  3. Wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
  4. Odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie Kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW POZAETATOWYCH SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W CIECHANOWIE
pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Rzeczkowska 6

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: bip.ciechanow.sko.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/Konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków SKO w Ciechanowie.

 

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 10.07.2019 12:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 639

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował