bip bip
print

2019-06-24 15:34:09

Obwieszczenie z dnia 17 czerwca 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 17 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz.U.2018.570),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 17 czerwca 2019 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/1030/2019, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Świercze nr 15/2018 z dnia 29 kwietnia 2019 r., znak GP.6733.3.2018.BKF, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii napowietrznych nN-04kV, SN-15kV, słupowych stacji transformatorowych SN/nn, linii kablowych nn-0,4kV, SN-15kV wraz z rozbiórką linii napowietrznych nN-0,4kV, SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nK-0,4kV, SN-15kV na terenie działek nr: 135/2, 134/2, 135/1, 134/1, 129/1,124/1, 144/1, 118/1, 117/1, 127/1, 125/1, 127/2, 125/2, 126, 128/1, 128/2, 129/2, 115, 131, 132 obręb geodezyjny Wyrzyki, gm. Świercze oraz na terenie działek nr :37, 35/2, 35/1, 35/3, 36, 34, 33/1, 32/2, 32/3, 33/2, 33/3 obręb geodezyjny Godacze, gm. Świercze.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Wyrzyki i Godacze.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 24.06.2019 14:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 630

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował