bip bip
print

2019-04-15 15:18:08

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 12 kwietnia 2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tj. Dz.U.2018.570),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 5 kwietnia 2019 r., wydane zostały przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzje o sygn. akt SKO/I/IV/416/2019 oraz o sygn. akt od SKO/I/IV/784/2019 do SKO/I/IV/817/2019, którymi Kolegium umorzyło postępowania odwoławcze, w sprawie odwołań od decyzji Burmistrza Miasta Pułtusk nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., znak GGA.6733.50.2018, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr PLT 3305B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wewnętrzną linią zasilającą, na terenie części działki nr ewid. 36/3 w obrębie 11 miasta Pułtusk.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z ich treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Pułtusk.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 15.04.2019 15:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1821

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował