bip bip
print

2019-01-04 13:59:12

Obwieszczenie z dnia 02 stycznia 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 02 stycznia 2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 570)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 2 stycznia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/1897/2018 uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radzanów z dnia 13.11.2018 r. nr RIN.6220.43.2018 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 39 kurników do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 2 474 700 szt./cykl (9 898,9 DJP) w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Wróblewo, gmina Radzanów, powiat mławski, w granicach działek o nr ew. 183/2, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Radzanowie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Radzanowie.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Wróblewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 04.01.2019 12:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1312

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował