bip bip
print

2018-03-26 14:57:15

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 16 marca 2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 16 marca 2018 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/146/2018, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Pokrzywnica nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na terenie części działek nr ewid.: 233, 75/6, 75/13, 75/14, 75/15, 75/8, 75/9 w miejscowości Gzowo, gmina Pokrzywnica.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1400.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Gzowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 26.03.2018 13:57
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 340

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował