bip bip
print

2018-02-28 14:03:34

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 23 lutego 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1405) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Pani A. P-P. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 grudnia 2017roku , nr IBiC)Ś.6220.57.2016 w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa Fermy Drobiu składającej się z dwóch budynków inwentarskich wraz z niezbędną infrastrukturą przeznaczone do odchowu kur niosek i kogutów (159,43 DJP) oraz budowa instalacji do naziemnego magazynowania gazu propan na działkach nr 189, 190,191,192 położonych w Dębsku, gmina Żuromin”

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 23 lutego 2018r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/W75/2018, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło: 1. zaskarżona decyzję utrzymać w mocy

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 900 do 1400.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Dębsk.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.02.2018 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2018 13:06
Liczba wyświetleń: 323

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2018r. 28.02.2018 13:03 Mariusz Długoszewski