bip bip
print

2018-02-19 15:15:55

Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 13 lutego 2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 13 lutego 2018 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/12/2018, którą utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Siemiątkowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Nr RI.6220.14.2017 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Chów i hodowla kur niosek na wolnych wybiegach zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 10, 11/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4 w miejscowości Gradzanowo, gmina Siemiątkowo.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Siemiątkowo.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Siemiątkowo,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Gradzanowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 19.02.2018 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2018 14:16
Liczba wyświetleń: 345

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 13 lutego 2018r. 19.02.2018 14:15 Mariusz Długoszewski