bip bip
print

2018-01-02 17:25:28

Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 22 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 22 grudnia 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1880/2017, którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 listopada 2017 r. Nr IBiOŚ.6220.32.2016 i orzekło ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 55000 sztuk każdy” na działkach nr 460, 461 położonych w Olszewie, gmina Żuromin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Olszewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 02.01.2018 16:25
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 406

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował