bip bip
print

2017-12-28 10:45:40

Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam wszystkie strony postępowania,

że w dniu 27 grudnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1508/2017 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Raciąż z dnia 15.09.2017 r. nr KP.6220.2.2013 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Pasz w Raciążu o zdolności produkcyjnej 120 Mg/h paszy granulowanej - rozbudowa II etap 60 Mg/h paszy granulowanej na rzecz Inwestora CEDROB S.A. 06-400 Ciechanów ul. Płocka 5.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta w Raciążu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Raciąż,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Raciąż.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.12.2017 09:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował