bip bip
print

2017-11-29 15:08:27

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 28 listopada 2017r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.),

zawiadamiam wszystkie strony postępowania,

że w dniu 28 listopada 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po wznowieniu postępowania, na wniosek Stowarzyszenia na Pograniczu, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1328/2017, odmawiającą uchylenia własnej ostatecznej decyzji z dnia 21 lipca 2017 roku, znak: SKO/I/V/965/2017, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lubowidz, z dnia 18 maja 2017 roku, nr RGG.6220.15.2016, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 sztuk tuczników każdy (łącznie 1134 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 430, w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz.

Kolegium informuje strony o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w Urzędzie Gminy Lubowidz.

Zawiadomienie następuje przez udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w dniu 29 listopada 2017 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie niniejszego obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 29.11.2017 14:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 379

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował