bip bip
print

2017-11-29 13:21:44

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 listopada 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 27 listopada 2017 r. decyzją Nr SKO/I/V/1710/2017, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lutocin z dnia 24 października 2017 r. Nr BDK.6220.6.2017 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego-chlewni o obsadzie 1550 sztuk warchlaków (108,5 DJP)” na działce nr 198 położonej w miejscowości Obręb gm. Lutocin i określiło środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanej inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutocin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Obręb, gm. Lutocin celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 29.11.2017 12:21
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 378

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował