bip bip
print

2017-09-27 12:27:12

Obwieszczenie z dnia 04 września 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 04 września 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt Iloraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 4 września 2017 r. decyzją Nr SKO/I/V/984/2017, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 17 czerwca 2016 roku, znak: INW.6220.3.2014/2016, ustalającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja 15 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego, o łącznej obsadzie 3150 DJP w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Halinin, gmina Ojrzeń, powiat ciechanowski, w granicach działek o nr. ewid. 33/1 i 31.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ojrzeń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Halinin, celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 27.09.2017 11:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 442

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował