bip bip
print

2017-08-22 11:03:59

Obwieszczenie z dnia 09 sierpnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 09 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 9 sierpnia 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1003/2017 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 09 czerwca 2017r., nr IOŚ.6220.3.2015 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa w granicach działki nr ewidencyjny 319 (obręb: Garnowo Duże) budynku chlewni tuczników dla obsady 1480 szt. tuczników, tj. 207,2 DJP”.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodek.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodek,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Garnowo Duże.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.08.2017 10:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1181

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował