bip bip
print

2015-06-03 14:44:22

Obwieszczenie z dnia 25 maja 2015r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 25 maja 2015r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. nr 79 z 200lr., poz. 856 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 25 maja 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję Nr SKO/I/V/321/2015, mocą której utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Szreńsk z dnia 10 kwietnia 2015 r. Nr IPR 6220.11.2014 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu obsady początkowej brojlerów z 240000 szt./cykl (960 DJP) na 292320 szt./cykl (1169,28 DJP) w instalacji do ściołowego chowu drobiu-brojlera w obrębie Fermy Drobiu, zlokalizowanej na działkach nr 270/4 i 254/3 w miejscowości Rochnia gm. Szreńsk (inwestor - Pan Przemysław Koźlakiewicz)

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-  zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

-  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szreńsk,

- wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, poprzez przekazanie sołtysowi wsi Rochnia i Liberadz celem podania do wiadomości mieszkańców tych sołectw.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 03.06.2015 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3099

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował