bip bip
print

2018-07-03 09:26:58

Ustrój kolegiów.


Zgodnie z art. 4.1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych organami kolegium są; 1) zgromadzenie ogólne kolegium; 2) prezes kolegium.

2. W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie.
3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
4. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium.
5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę etatowych członków kolegium.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 03.07.2018 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018 10:01
Liczba wyświetleń: 9611

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ustrój kolegiów. 03.07.2018 09:26 Mariusz Długoszewski