bip bip
print

2021-04-15 14:15:39

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2021r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 15 kwietnia 2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.247 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dż:U.2018.570)

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 15 kwietnia 2021 r., wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie postanowienie o sygn. akt SKO/I/V/551/2021, którym Kolegium sprostowało z urzędu decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 25 marca 2021 r. nr SKO/I/V/1306/2020.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1400.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Lubowidzu.

- w sposób przyjęty w miejscowości Osówka.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 15.04.2021 13:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 690

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował