bip bip
print

2019-09-12 14:11:32

Obwieszczenie z dnia 10 września 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 10 wrzesnia 2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 570)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 10 września 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/1463/2019, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Sońsk z dnia 26.07.2019 r. nr IP.6220.5.2018 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie czterech budynków inwentarskich - kurników dla kur brojlerów na działce nr ew. 45/1 w miejscowości Bieńki-Śmietanki, gm. Sońsk, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Sońsk.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sońsk.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Bieńki Śmietanki.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 12.09.2019 13:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 593

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował