bip bip
print

2019-08-27 11:42:12

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 20 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 570)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 20 sierpnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po ponownym przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/l057/2019, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Sońsk z dnia 28.03.2017 r. nr IP.6220.4.2016 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 8/1 oraz 8/2 obręb Mężenino-Wegłowice, gm. Sońsk, pow. Ciechanowski, woj. Mazowieckie i orzekło o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań na realizację inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu 4 budynków inwentarskich (kurników) w systemie chowu ściołowego o obsadzie maksymalnej 37.422 szt. kurcząt brojlerów do 5 tygodnia życia (149,688 DJP) i 31.185 szt. po 5 tygodniu życia (124,74 DJP) każdy (łącznie obsada 4 kurników wynosi 149.688 szt. tj. 598,752 DJP do 5 tygodnia życia i 124.740 szt. tj. 498,96 DJP po 5 tygodniu życia) wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 8/1 oraz 8/2 obręb Mężenino-Wegłowice, gm. Sońsk, pow. Ciechanowski, woj. Mazowieckie.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Sońsk.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sońsk.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Mężenino-Wegłowice.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 27.08.2019 10:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 590

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował