bip bip
print

2019-08-21 12:42:39

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 14 sierpnia 2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję Nr SKO/I/V/1318/2019, mocą której uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 czerwca 2019 r. Nr GK.6220.3.2016KT odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na chowie brojlera kurzego o łącznej obsadzie początkowej 2050,4 DJP i produkcji rocznej 3 075 552 szt. w 6 cyklach produkcyjnych oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego o łącznej pojemności 115,2 m 3, budowie studni głębinowej do poboru wód podziemnych o zdolności poboru wody ok. 18 m3/h, budowie dróg o nawierzchni twardej o długości powyżej 1 km o obrębie Fermy Drobiu, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 592 i 119 położonych we wsiach Dębsk i Marianowo gm. Szydłowo i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłowo,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysom wsi: Dębsk, Marianowo i Pawłowo celem podania do wiadomości mieszkańcom tych sołectw.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 21.08.2019 11:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 592

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował