bip bip
print

2019-07-22 14:55:02

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 17 lipca 2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt Iloraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 2096.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam społeczeństwo, że w dniu 17 lipca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie wydało decyzję Nr SKO/I/V/1155/2019, mocą której uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radzanów z dnia 4 czerwca 2019 r. Nr RIN.6220.43.20182019 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji 39 kurników do ściołowego chowu drobiu - brojlera kurzego o maksymalnej łącznej obsadzie początkowej 2 474 700 sztuk/cykl (9898,8 DJP) w obrębie fermy drobiu w miejscowości Wróblewo gm. Radzanów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami : 183/2, 400/1, 400/2, 400/3, 400/4, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4 i 401/5 i ustaliło środowiskowe uwarunkowania dla planowanej inwestycji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Wróblewo gm. Radzanów celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.07.2019 13:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 638

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował