bip bip
print

2019-07-08 11:16:19

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 02 lipca 2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz.2081 .) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 1659 )

w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Pana M. S. od decyzji Wójta Gminy Płońsk Nr GK.6220.07.2018 z dnia 10.05.2019r. o środowiskowych uwarunkowań stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji paliw płynnych Olkop i lpg zlokalizowanej na terenie działek ewidencyjnych 183/6, 183/4, 183/7, położonych w miejscowości Ilinko (obręb geodezyjny Ilinek), gm. Płońsk

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 02 lipca 2019r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/1058/2019, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

- umorzyć postępowanie odwoławcze.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Płońsk oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płońsk,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji tj. miejscowości Ilinko.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 08.07.2019 10:16
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 585

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował