bip bip
print

2019-06-28 13:45:58

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2019r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 28 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 908) w zw. z art. 49 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 2016 r., poz. 23) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

Zawiadamiam strony postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów o powierzchni 567,0497 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeszewo gmina Bieżuń powiat żuromiński, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzją z dnia 28 czerwca 2019 r. znak SKO/I/II/566/2019 orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Żuromińskiego z dnia 16 maja 2019 r. znak RiŚ.6017-7/2008.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żurominie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez przekazanie sołtysowi wsi Strzeszewo celem podania do publicznej wiadomości.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.06.2019 12:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 635

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował