bip bip
print

2018-10-31 14:49:14

Obwieszczenie z dnia 24 października 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 24 października 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 570)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 24 października 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/1322/2018 uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 12.06.2018 r. nr OŚ.6220.12.2017 ustalającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk każdy w systemie rusztowym i dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego do obsady 40000 sztuk każdy, na działkach o nr ew. 97/1, 97/2 i 98/1 w miejscowości Kocewo i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Kocewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 31.10.2018 13:49
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1286

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował