bip bip
print

2018-07-02 13:41:54

Elektroniczna Skrzynka Podawcza.


Załatwianie spraw drogą elektroniczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 j.t.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 j.t.) Kolegium oferuje Państwu możliwość skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Z pomocą linku do Elektronicznego Urzędu Podawczego istnieje możliwość zalogowania się do EPUAP i wniesienia pisma w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Identyfikator URI SKO w Ciechanowie:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/592m2lqakx

Adres ESP SKO w Ciechanowie: /592m2lqakx/skrytka

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do SKO w Ciechanowie.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą ESP określają standardy ESP (max. 3.5 MB - ograniczenia ESP).

Wzory dokumentów akceptowanych przez SKO w Ciechanowie znajdują się w katalogu spraw dostępnym na stronie epuap.gov.pl

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych dostarczone przez dostarczającego, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to: pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 3.0 lub niższym, płyta CD/CD-RW, płyta DVD/DVD-RW.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to: pamięć typu flash z interfejsem zgodnym ze standardem USB 3.0 lub niższym, płyta CD/CD-RW, płyta DVD/DVD-RW.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, XML, PDF, XPS, CSV, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, ODP, GIF, TIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, SVG, GEOTIFF, WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV, DWG, DWF, DXF, DGN, JP2.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie lub uszkodzone będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 02.07.2018 12:41
Data ostatniej modyfikacji: 03.07.2018 08:59
Liczba wyświetleń: 718

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:48 Mariusz Długoszewski
2 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:47 Mariusz Długoszewski
3 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:46 Mariusz Długoszewski
4 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:45 Mariusz Długoszewski
5 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:45 Mariusz Długoszewski
6 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:44 Mariusz Długoszewski
7 Elektroniczna Skrzynka Podawcza. 02.07.2018 12:41 Mariusz Długoszewski