bip bip
print

2018-04-12 16:36:43

Obwieszczenie z dnia 09 kwietnia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 09 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 9 kwietnia 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/327/2018, uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, z dnia 5 lutego 2018 roku, znak: OŚ.6220.12.2017, ustalającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 sztuk tucznika każdy, w systemie rusztowym i dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego do obsady 40000 sztuk każdy, na działkach o nr ew.: 97/1, 97/2 i 98/1 w miejscowości Kocewo i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kocewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 12.04.2018 15:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 270

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował