bip bip
print

2018-04-11 14:42:27

Obwieszczenie z dnia 09 kwietnia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 09 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 9 kwietnia 2018 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/429/2018, uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, z dnia 15 lutego 2018 roku, znak: OŚ.6220.20.2017, ustalającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: budowa czterech obiektów inwentarskich o obsadzie do 10000 szt. brojlerów indyczych (do 240 DJP) każdy, na terenie działek nr: 408 i 409, położonych w miejscowości Karniszyn, gmina Bieżuń i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Karniszyn.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 11.04.2018 13:42
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował