bip bip
print

2018-04-09 15:02:23

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 04 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 4 kwietnia2018 r., wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie postanowienie o sygn. akt SKO/I/IV/406/2018, którym Kolegium utrzymało w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 6 lutego 2018r. znak WPPGN- PP.6733.30.2017, w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, tj. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3305C-wieża o wysokości do 53 m n.p.t. wraz z antenami oraz urządzeniami obsługi technicznej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 20- 4634/4 położonej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jego treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Ciechanów.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 09.04.2018 14:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował