bip bip
print

2018-03-21 13:39:46

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowegfo Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 15 marca 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 15 marca 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/347/2018 uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radzanów z dnia 18.01.2017 r. nr 6220.3.2016 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch chlewni rusztowych do odchowu tuczników o liczbie stanowisk 1000 sztuk w każdej, w miejscowości Gradzanowo Włościańskie na działce o nr ew. 248 i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Radzanów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Gradzanowo Włościańskie.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 21.03.2018 12:39
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2018 12:40
Liczba wyświetleń: 305

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 15 marca 2018r. 21.03.2018 12:39 Mariusz Długoszewski