bip bip
print

2018-03-16 13:27:34

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczegfo w Ciechanowie z dnia 13 marca 2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 13 marca 2018 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/330/2018, którą uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 16 stycznia 2018r., znak OŚ.6220.8.2017, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech budynków inwentarskich do chowu brojlera indyczego o obsadzie 12400 sztuk każdy oraz budynku odchowalni o obsadzie 40000 sztuk w systemie ściołowym na działkach o nr ew. 36/ 1, 36/2, 36/3, 36/4 i 36/5 w miejscowości Karniszyn-Parcele, gmina Bieżuń, powiat żuromiński, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Karniszyn- Parcele.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 16.03.2018 12:27
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 315

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował