bip bip
print

2018-03-15 15:35:36

Obwieszczenie z dnia 12 marca 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 12 marca 2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 12 marca 2018 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/315/2018, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 18 stycznia 2018r., Nr WPPGN- PP.6733.43.2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3306A - wieża o wysokości 29 m n.p.t wraz z antenami oraz urządzeniami obsługi technicznej na terenie działki nr ewid. 50-53/1, położonej przy ul. Płockiej w Ciechanowie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1400

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Ciechanów.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 15.03.2018 14:35
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 292

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował