bip bip
print

2018-03-12 14:58:10

Obwieszczenie z dnia 09 marca 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 09 marca 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1405) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z wniesionym odwołaniem przez Pana Krzysztofa Bruździaka - Prezesa Stowarzyszenia Zwykłego Przyjazna i Bezpieczna 7-ka od decyzji wydanej Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 12.01.2018r. nr OŚ.6220.21.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie do 2000 szt. tuczników (280 DJP) na dz. nr 101/12 położonej w ob. gruntów m. Kocewo, gm. Bieżuń

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 09 marca 2018r. wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie postanowienie znak: SKO/I/V/325/2018, mocą którego Kolegium stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jego treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kocewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 12.03.2018 14:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował