bip bip
print

2018-03-06 15:11:24

Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 23 lutego 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 23 lutego 2018 r. decyzją Nr SKO/I/V/274/2018, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 17 stycznia 2018r. Nr OŚ.6220.4.2017 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa czterech budynków inwentarskich (chlewni) w systemie rusztowym o obsadzie 2.000 sztuk każdy (1120 DJP)” na działkach : 148/1, 148/2, 148/3, 148/4 i 148/5 położonych w miejscowości Dźwierzno i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bieżuń,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Dźwierzno, gm. Bieżuń celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 06.03.2018 14:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 331

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował