bip bip
print

2018-02-28 14:06:06

Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 22 lutego 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 22 lutego 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/W/201/2018, utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.01.2018 r. nr IBiOŚ.6220.4.2017 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pod nazwą: „Budowie dwóch obiektów inwentarskich dla hodowli 70 000 sztuk brojlerów kurzych (280 DJP) każdy wraz z infrastrukturą na działce nr 43/3 położonej w Brudnicach, gm. Żuromin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Brudnice.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.02.2018 13:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 327

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował