bip bip
print

2018-02-26 09:31:21

Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 16 lutego 2018r.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659) oraz art. art. 35 § 3 w zw. z art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie informuje, że w uwagi na konieczność uzupełnienia materiału w sprawie SKO/I/IV/146/2018 (dotyczącej rozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Pokrzywnica nr 12/2017 z dnia 29 grudnia 2017r., znak SKU.6733.12.2017.AT, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nr 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na terenie części działek nr ewid.: 233, 75/6,75/13,75/14,75/15,75/8,75/9 w miejscowości Gzowo, gmina Pokrzywnica), nie zostanie ona załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego też na podstawie art. 36 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego Samorządowe Kolegium Odwoławcze informuje strony, iż przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 marca 2018 roku i poucza o prawie wniesienia ponaglenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Gzowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 26.02.2018 08:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 303

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował