bip bip
print

2018-01-31 16:03:26

Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwołwaczego w Ciechanowie z dnia 30 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 ust. la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017r., poz. 1369 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

zawiadamia wszystkie strony postępowania,

o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargi Stowarzyszenia na Pograniczu, na decyzję tutejszego Kolegium, z dnia 28 listopada 2017 roku, znak: SKO/I/V/1327/2017, odmawiającą uchylenia własnej ostatecznej decyzji z dnia 21 lipca 2017 roku, znak: SKO/I/V/966/2017, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lubowidz, z dnia 18 maja 2017 roku, nr RGG.6220.16.2016, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 sztuk tuczników każdy (łącznie 1134 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 430, w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz, wraz z odpowiedzią na tę skargę.

Zgodnie z art. 33 § 1a ustawy, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie następuje przez obwieszczenie w siedzibie Kolegium w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6 i na stronie internetowej Kolegium oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Osówka.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 31.01.2018 15:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 374

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował