bip bip
print

2018-01-17 11:04:19

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 11 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 11 stycznia 2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/1952/2017, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lubowidz z dnia 12.12.2017 r. nr RGG.6220.21.2016 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na „budowie sześciu obiektów inwentarskich - kurników przeznaczonych do hodowli brojlera kurzego o obsadzie 40 000 szt. (160 DJP) każdy wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr ew. 305/5 w miejscowości Straszewy, gmina Lubowidz” i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Straszewy.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 17.01.2018 10:04
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 386

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował