bip bip
print

2018-01-15 12:41:34

Obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2018r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1073) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 1659)

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 15 stycznia 2018r. w sprawie dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3305C - na działce nr ewid. 20-4634/4 położonej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie wydane zostało przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie postanowienie nr SKO/I/IV/l 972/2017 którym to postanowieniem SKO w Ciechanowie orzekło:

- uchylić zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8.12.2017r. Nr WPPGN-PP.6733.30.2017 w całości i umorzyć postępowanie w zakresie zawieszenia postępowania.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jego treścią w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 9.00 do 14.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów i zamieszczenie w BIP Urzędu Miasta,

-poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Ciechanów, na terenie realizacji inwestycji.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 15.01.2018 11:41
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 392

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował