bip bip
print

2017-12-22 14:08:58

Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 20 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz,U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust.2ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 20 grudnia2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/1789/2017, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 30 października 2017r., Nr 74/2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel nr T0010 Pułtusk wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zasilanie, urządzenia telekomunikacyjne), na działce nr ewid. 43/9 w obrębie 4 miasta Pułtusk, przy ul. Tadeusza Kościuszki 185 A w Pułtusku i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Pułtusk.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.12.2017 13:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 376

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował