bip bip
print

2017-11-29 15:05:34

Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 28 listopada 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 28 listopada 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1509/2017, uchylającą w całości decyzję z dnia 9 października 2017 roku, nr 12/2017, znak: BDK.6220.17.2017, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Lutocin, przez Sekretarza Gminy, ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 2000 szt. tucznika każdy (łącznie 4000 szt. - 560 DJP) w systemie rusztowym” na działce o numerze ewidencyjnym 145, położonej w miejscowości Swojęcin, gmina Lutocin i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutocin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Swojęcin.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 29.11.2017 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2017 14:05
Liczba wyświetleń: 381

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 28 listopada 2017r. 29.11.2017 14:05 Mariusz Długoszewski