bip bip
print

2017-11-28 15:18:18

Obwieszczenie z dnia 24 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 24 listopada 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 24 listopada 2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/1444/2017, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Ojrzeń z dnia 27 września 2017r., Nr INW.6733.3.2017 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE4460A na terenie działki nr ewid. 32, obręb Dąbrowa, gmina Ojrzeń i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Dąbrowa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.11.2017 14:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1172

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował