bip bip
print

2017-11-20 16:15:47

Obwieszczenie z dnia 07 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 07 listopada 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 7 listopada 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1205/2017, którą uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lubowidz, z dnia 8 sierpnia 2017 roku, znak: RGG.6220.15.2014 i orzekło ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego, o obsadzie 960 sztuk tuczników każdy (tj. łącznie 268,80 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi, na terenie działki o nr. ewid. 62, położonej we wsi Zatorowizna, gmina Lubowidz.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Zatorowizna.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 20.11.2017 15:15
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował