bip bip
print

2017-11-09 14:59:25

Obwieszczenie z dnia 27 października 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 października 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 27 października 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/W/1162/2017, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lubowidz z dnia 7.08.2017 r. nr RGG.6220.27.2016 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realiację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej w systemie chowu rusztowego o obsadzie do 960 sztuk tucznika każdy (łącznie 268,8 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ew. 127/5 w miejscowości Kozilas, gmina Lubowidz” i orzekło o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwóch obiektów do chowu trzody chlewnej w systemie chowu rusztowego o obsadzie do 960 sztuk tucznika każdy (łącznie 268,8 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ew 127/5 w miejscowości Kozilas, gmina Lubowidz.”

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Kozilas.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 09.11.2017 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 401

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował