bip bip
print

2017-11-08 15:33:46

Obwieszczenie z dnia 07 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 07 listopada 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2017 roku, w postępowaniu odwoławczym wydało decyzję znak: SKO/I/IV/1399/2017, uchylającą w całości decyzję z dnia 17 lutego 2017 roku, nr 33/2017, znak: WPPG-PP.6733.30.2017, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Ciechanów, przez Zastępcę Prezydenta Miasta, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr CIE3305C - wieży o wysokości do 53 m nad poziom terenu wraz z antenami oraz urządzeniami obsługi technicznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 20- 4634/4, położonej przy ul. Karola Szwanke w Ciechanowie i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 08.11.2017 14:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował