bip bip
print

2017-11-08 15:31:31

Obwieszczenie z dnia 03 listopada 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 03 listopada 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 3 listopada 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/W1329/2017, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Radzanów z dnia 22.09.2017 r. nr RIN.6220.21.2016 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o obsadzie 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z budową obiektów towarzyszących w miejscowości Radzanów, gm. Radzanów, powiat mławski na działce o nr ew 446, obręb 0011 Radzanów i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Radzanów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radzanów.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Radzanów.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 08.11.2017 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 392

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował