bip bip
print

2017-11-02 15:44:05

Obwieszczenie z dnia 27 października 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 27 października 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 27 października 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/1014/2017, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 21.06.2017 r. nr OŚ.6220.24.2016 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 1450 sztuk tucznika każdy w systemie rusztowym na działkach o nr ew 793/1, 793/2, 793/3 i 794/4 w miejscowości Bieżuń” i orzekło o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie do 1450 sztuk tucznika każdy (łącznie 609 DJP) w systemie rusztowym wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach o nr ew 793/1, 793/2, 793/3 i 794/4 w miejscowości Bieżuń”

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie M. Bieżuń.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 02.11.2017 14:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 398

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował