bip bip
print

2017-10-16 15:31:10

Obwieszczenie z dnia 12 października 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 12 października 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2016r. poz.353 ze zm) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Państwa S. M. i Z. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia z dnia 31.08.2017roku, nr IbiOŚ.6220.45.2016 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa czterech kurników o obsadzie łącznej 200000 sztuk brojlerów (800 DJP) utrzymywanych w systemie ściołowym wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 248/2 i 249 położonych w Olszewie.

zawiadamiam społeczeństwo

źe w dniu 12 października 2017r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/1218/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

  1. zaskarżoną decyzję uchylić w całości
  2. ustalić następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pod nazwą; „Budowa czterech kurników o obsadzie łącznej 200.000 sztuk brojlerów (800 DJP) utrzymywanych w systemie ściołowym wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 248/2 i 249 położonych w Olszewie.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- poinformowanie mieszkańców miejscowości Olszewo i Kosewo w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 16.10.2017 14:31
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował