bip bip
print

2017-10-13 14:00:46

Postanowienie z dnia 12 października 2017r.


Postanowienie SKO/I/V/1327 z dnia 12 października 2017r.

Na podstawie art. 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z póżn. zm.) oraz art. 150 § 1 w związku z art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zwanego dalej „Kpa”, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, w składzie:

  1. Andrzej Chodkowski - przewodniczący składu orzekającego (spr.)
  2. Joanna Bogusławska-Klejment - członek składu orzekającego
  3. Ewa Marciszek - członek składu orzekającego,

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Na Pograniczu,

postanowiło:

wznowić postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją tut. Kolegium z dnia 21 lipca 2021 roku, znak: SKO/I/V/966/2017, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Lubowidz, z dnia 18 maja 2017 roku, nr RGG.6220.16.2016, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 sztuk tuczników każdy (łącznie 1134 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działce nr ewid. 430, w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz.

Postępowanie toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6. Strony mają prawo zapoznać się z materiałem dowodowym w sprawie, w siedzibie Kolegium, w godz. 900 - 1500 oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w trybie art. 49 Kpa. Zawiadomienie zostanie dokonane poprzez udostępnienie postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie czternastu dni od dnia 13 października 2017 roku, tj. od dnia udostępnienia niniejszego postanowienia w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

Kolegium zawiadamia, że niniejsza sprawa nie zostanie załatwiona w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku Stowarzyszenia do Kolegium, z uwagi na konieczność zagwarantowania stronom postępowania możliwości realizacji ww. uprawnień procesowych.

Z tego względu sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 4 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 37 § 1 w zw. § 3 pkt 2 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia, do organu prowadzącego postępowanie, ponaglenia, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie.

Kolegium informuje, że zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania w niniejszej sprawie strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Kolegium o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje. Strona może je zaskarżyć w odwołaniu od decyzji.

Informacje o artykule

Autor: Przewodniczący składu orzekającego.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 13.10.2017 13:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 475

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował