bip bip
print

2017-09-27 12:17:31

Obwieszczenie z dnia 25 września 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 25 wrzesnia 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 25 września 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1181/2017, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Sońsk, z dnia 18 sierpnia 2017 roku, znak: IP.6220.4.2016, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 8/1 i 8/2, obręb Mężenino-Wegłowice, gmina Sońsk i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Sońsk.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sońsk,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Mężenino- Węgłowice.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 27.09.2017 11:17
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował