bip bip
print

2017-09-06 14:48:42

Obwieszczenie z dnia 06 września 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 06 września 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 6 września 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/1110/2017, utrzymującą w mocy decyzję z dnia 19 lipca 2017 roku, znak: IBiOŚ.6220.3.2017, wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin, przez Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta, odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280DJP) każda wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach nr 147, 148, 292, położonych w Kosewie, gmina Żuromin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Kosewo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 06.09.2017 13:48
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 439

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował