bip bip
print

2017-09-06 14:46:20

Obwieszczenie z dnia 04 września 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 04 września 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z Dz. U. z 2016r. poz.353 ze zm) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Pana S. P.  od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń z dnia 19.06.2016. nr OS.6220.13.2014 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40 000 sztuk każdy w systemie ściółkowym na działkach o nr ewid. 194 i 195 w m. Wieluń-Zalesie, gmina Bieżuń zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 04 września 2017r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/l049/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

  1. zaskarżoną decyzję utrzymać w mocy

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bieżuń,

- poinformowanie mieszkańców miejscowości Wieluń-Zalesie w sposób zwyczajowo przyjęty.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 06.09.2017 13:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 441

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował